එක්ස්එන් ශ්‍රේණි රැහැන් රහිත දුරස්ථ (ට්‍රාන්ස්පෝන්ඩරය සමඟ)